A Cass Gilbert designed masterpiece

 • Saint_Paul_2008-08-03_001
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_002
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_003
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_004
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_005
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_006
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_007
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_008
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_009
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_010
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_011
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_012
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_013
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_014
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_015
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_016
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_017
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_018
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_019
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_020
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_021
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_022
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_023
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_024
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_025
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_026
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_027
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_028
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_029
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_030
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_031
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_032
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_033
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_034
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_035
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_036
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_037
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_038
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_039
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_040
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_041
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_042
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_043
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_044
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_045
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_046
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_047
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_048
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_049
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_050
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_051
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_052
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_053
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_054
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-03_055
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_056
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_057
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_058
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_059
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_060
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_061
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_062
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_063
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_064
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_065
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_066
 • /
 • Minnesota State Capitol - House chamberMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_067
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_068
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_069
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_070
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_071
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_072
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_073
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_074
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_075
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_076
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_077
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_078
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_079
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_080
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_081
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_082
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_083
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_084
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_085
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_086
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_087
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_088
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_089
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_090
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_091
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_092
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_093
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_094
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_095
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_096
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_097
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_098
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_099
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_100
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_101
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_102
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_103
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_104
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_105
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_106
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_107
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_108
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_109
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_110
 • /
 • Minnesota State Capitol - Senate chamber detailsMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_111
 • /
 • Niche outside the Senate chamberMinnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_112
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_113
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_114
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_115
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_116
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_117
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_118
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_119
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_120
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_121
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_122
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_123
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_124
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_125
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_126
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_127
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_128
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_129
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_130
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_131
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_132
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_133
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_134
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_135
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_136
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_137
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_138
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_139
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_140
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_141
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_142
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_143
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_144
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_145
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_146
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_147
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_148
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_149
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_150
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_151
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_152
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul
 • Saint_Paul_2008-08-04_153
 • /
 • Minnesota State Capitol - St. Paul