• Name: Salt_Lake_City_2008-08-15_110
  • Caption: Utah State Capitol - Salt Lake City